کـارخانه‌ی نسّـاجی «احسـان‌پـود» عبّاس ریاحی‌فرد، کامران حیرتی و هومن بالازاده

کـارخانه‌ی نسّـاجی «احسـان‌پـود» عبّاس ریاحی‌فرد، کامران حیرتی و هومن

سردر ورودی کارخانه‌ی فولاد اميرکبير ساراکلانتری، رضا صیادیان، اسماعیل طلایی

سردر ورودی کارخانه‌ی فولاد اميرکبير ساراکلانتری، رضا صیادیان، اسماعیل

Go to Top