مدرسه‌ی ابتدایی تیانتای شماره‌ی 2، معماری از شرکت معماران LYCS، تیانتای، استان ژجیانگ، چین، 2014-2012، ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید 

مدرسه‌ی ابتدایی تیانتای شماره‌ی 2، معماری از شرکت معماران