استودیو عکاسی اس.سی، طراحی از استودیو MK27، سائو پائولو، برزیل، 2011-2009، ترجمه‌ی فرزانه احسانی مؤید

استودیو عکاسی اس.سی، طراحی از استودیو MK27، سائو پائولو،