دانشگاه زاید، معماری از شرکت معماران BRT، هادی تهرانی، ابوظبی، امارات متحد عربی، 2011-2009 ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید

دانشگاه زاید، معماری از شرکت معماران BRT، هادی تهرانی،