دفتر مرکزی بانک میدلفارت، معماری از گروه 3XN، دانمارک، 2010، ترجمه ی الهه قبادی ساکی

دفتر مرکزی بانک میدلفارت، معماری از گروه 3XN، دانمارک،