مسابقه‌ی محدود طراحی “مدرسه‌ی فرانسوی‌ها در تهران” طراحی از مهندسان مشاور گام ­ما

مسابقه‌ی محدود طراحی "مدرسه‌ی فرانسوی‌ها در تهران" طراحی از