خانه ی رزونانس، طراحی از شرکت کویچی کیمورا / FORM، مصاحبه، ترجمه و تألیف از علیرضا امیرذهنی

خانه ی رزونانس، طراحی از شرکت کویچی کیمورا / FORM،