خانه ی پرامینِید طراحی از کوئیچی کیمورا، نوشته‌ی رضا نجفیان و آناهیتا وزیرنظامی

خانه ی پرامینِید طراحی از کوئیچی کیمورا / فرم عکاس: