وان شلی استریت (بانک مککواری)، معماری از شرکت معماران کلایو ویلکینسن، سیدنی، استرالیا، 2009، ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید

وان شلی استریت (بانک مککواری)، معماری از شرکت معماران