مرکز کریشنا پی.سینگ برای علوم نانوتکنولوژی، معماری از وایس/مانفردی، فیلادلفیا، آمریکا، 2013، ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید 

مرکز کریشنا پی.سینگ برای علوم نانوتکنولوژی، معماری از وایس/مانفردی،