ویلای شخصی وارطان (طراحی وارطان هوانسیان)

ویلای شخصی وارطان معماری از وارطان هوانسیان زعفرانیه، 1330