شعبه‌ی مرکزی بانک خاورمیانه، اثر هومن همایون‌فر و سینا نایبی

شعبه‌ی مرکزی بانک خاورمیانه، اثر هومن همایون‌فر و سینا