رتبه‌ی دوم مسابقه ی بین المللی طراحی ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران مهندسین مشاور هسته‌ی طراحی با همکاری دفتر معماری هادی تهرانی و همکاران از آلمان

رتبه‌ی دوم مسابقه ی بین المللی طراحی ساختمان مرکزی بورس