خانه‌‌ی مدیر کارخانه‌‌ی قند کرج (طراحی نیکلای مارکف)

خانه‌‌ی مدیر کارخانه‌‌ی قند کرج معماری از نیکلای مارکف