نمایشگاه مرکزی ژیوانشی در کیش اثر عباس ریاحی‌فرد، نیما یاسور‌آذره

نمایشگاه مرکزی ژیوانشی در کیش اثر عباس ریاحی‌فرد، نیما