مجتمع آپارتمانی اِسفینکس (ابوالهول) طراحی از گروه معماری نویتِلینگ ریدیک هویتسِن، هلند، 2003

مجتمع آپارتمانی اِسفینکس (ابوالهول) طراحی از گروه معماری نویتِلینگ