گالری هنرهای مفهومی (باززنده‌سازی ساختمان جیپ)، اثر نغمه محمدی مسنن

گالری هنرهای مفهومی (باززنده‌سازی ساختمان جیپ)، اثر نغمه محمدی