پروژه‌ی شش روی چهار، اثر امیرحسین طاهری، حسن اسناوندی، نسترن نصیری

پروژه‌ی شش روی چهار، اثر امیرحسین طاهری، حسن اسناوندی،