بیمارستان چشم پزشکی نور البرز، اثر میر احسان حسینی

بیمارستان چشم پزشکی نور البرز، اثر میر احسان حسینی