باغ گیاه‌شناسی تورنتو، معماری از شرکت معماری مونتگومری و سیسام، تورنتو، کانادا، 2005، ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید 

باغ گیاه‌شناسی تورنتو، معماری از شرکت معماری مونتگومری و