مونا پاد، هنرمند و مجسمه‌­ساز، مصاحبه از فرزانه احسانی مؤید

مونا پاد، هنرمند و مجسمه‌­ساز، مصاحبه از فرزانه احسانی