سردر اصلی پردیس بین المللی دانشگاه هنر کرج اثر مرتضی علی نیا مقدم، الیکا زارعی، مهران ازهاریان‌فر

سردر اصلی پردیس بین المللی دانشگاه هنر کرج اثر مرتضی