ساختمان اداری 1345 اثر مهدی ذاکر حقیقی

ساختمان اداری 1345 اثر مهدی ذاکر حقیقی