بازسازی هتل هویزه، اثر حسین بازقلعه و مهدی حسینی

بازسازی هتل هویزه اثر حسین بازقلعه و مهدی حسینی