ساختمان مرکزی صنایع‌دستی آقاجانی اثر ملیحه آقاجانی و علی اسماعیل‌زاده

ساختمان مرکزی صنایع‌دستی آقاجانی اثر ملیحه آقاجانی و علی