آپارتمان مسکونی،اثر علی ناصری (دفتر معماری آوات)

آپارتمان مسکونی،اثر علی ناصری (دفتر معماری آوات)