ساختمان تجاری- مسکونی (تک واحدی) مرز اثر مرتضی علی‌نیا مقدم، حمید بابایی و هیوا ابن عباس

ساختمان تجاری- مسکونی(تک واحدی) مرز اثر مرتضی علی‌نیا مقدم،

طراحی ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی استان لرستان مرتضی علی نیا مقدم، مهران ازهاریان‌فر، الیکا زارعی

طراحی ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی استان لرستان  مرتضی

Go to Top