مجموعه دانشگاهی شیراز اثر (مهندسین مشاور مدام، مقتدر-آندرف-مندا)

مجموعه دانشگاهی شیراز اثر (مهندسین مشاور مدام، مقتدر-آندرف-مندا)