فروشگاه و نمایشگاه تصفیه آب آسایش، اثر سید محمد روحانی طباطبائی، محمد جواد ناطقی، فریده گل احمری

فروشگاه و نمایشگاه تصفیه آب آسایش، اثر سید محمد