کنج حس، اثر سپهر مهردادفر ،طرح و ایده‌ی هامون

کنج حس، اثر سپهر مهردادفر ،طرح و ایده‌ی هامون