منزل مسکونی قُبـــا مجید فتوره‌چیانی، حمید فتوره‌چیانی (گروه طرّاحان باتیس)

منزل مسکونی قُبـــا مجید فتوره‌چیانی، حمید فتوره‌چیانی (گروه طرّاحان

منزل مسکونی قبا، اثر مجید فتوره‌چیانی، حمید فتوره‌چیانی، گروه طراحان باتیس

منزل مسکونی قبا، اثر مجید فتوره‌چیانی، حمید فتوره‌چیانی، گروه

پروژه چند عملکردی خانه کبوتر، اثر دفتر معماری فتوره‌چیانی

پروژه‌ی چند عملکردی خانه کبوتر، اثر دفتر معماری فتوره‌چیانی 

Go to Top