فراؤن‌هافر، طراحی از شرکت معماران لوییس پدرا سیلوا، پورتو، پرتغال، 2011، ترجمه ی فرزانه احسانی مؤید 

فراؤن‌هافر، طراحی از شرکت معماران لوییس پدرا سیلوا، پورتو،