کتابخانه ­ی سان­رایز مـاؤنتن معماری از ریچارد+باؤئر پیوریا، آریزونا، 2009 ترجمه ­ی علیرضا سید احمدیان

کتابخانه­ ی سان­رایز مـاؤنتن معماری از ریچارد+باؤئر پیوریا، آریزونا،