طرح برنده ­ی جایزه­ ی پنجم مسابقه­ ی شار، هوبا طرح (2100)،هومن بالازاده،محسن کاظمیان­فرد

       طرح برنده ­ی جایزه­ ی پنجم