تاریخچـــــه‌ی بیمارســـتان،برگرفته از دایرةالمعارف بریتانیکا، ترجمه‌ی الناز رحیمی

تاریخچـــــه‌ی بیمارســـتان برگرفته از دایرةالمعارف بریتانیکا، ترجمه‌ی الناز رحیمی