طراحی داخلی معاصر در جهان، فضاهای مسکونی (بخش سوم)، خانه ­هایی با ساختار عقب ­نشسته

طراحی داخلی معاصر در جهان، خانه ­هایی با ساختار