ساختمان فرهنگ، معماری از بهروز احمدی

ساختمان فرهنگ معماری از بهروز احمدی تهران، 1351