باشگاه و استادیوم ورزشی چوگان اثر فریدون کسرائی

باشگاه و استادیوم ورزشی چوگان اثر فریدون کسرائی