مبل فلپ Flap armchair اثر فرانچسکو بینفاره متن از فرزانه احسانی مؤید

مبل فلپ Flap armchair طرّاحی از تولید کننده‌­ی مبلمان