بازسازی خانه‌ی امینی، اثر فرزاد رستمی­‌فر، شرکت مهندسین سومه

بازسازی خانه‌ی امینی، اثر فرزاد رستمی­‌فر، شرکت مهندسین سومه