آسمان خانه، اثر هانی منصورنژاد، علی محمدی، دفتر معماری نقش ازل

مرمت "خانة بلند" و احیای آن به اقامتگاه" آسمان