خانه‌ای برای دوست، اثر علیرضا تغابنی، پریسا علیمحمدی، دفتر مهندسین مشاور معماری دیگر

خانه‌ای برای دوست، اثر علیرضا تغابنی، پریسا علیمحمدی، دفتر