باغ به، اثر علیرضا اقدامی و سپیده شکرچی‌زاده

ساختمان مسکونی باغ به، اثر علیرضا اقدامی و سپیده