مجتمع تجاری ،چشم و چراغ، مشهد، اثر جواد خدائی، عباس فدائی

 مجتمع تجاری ،چشم و چراغ، مشهد، اثر جواد خدائی،