خانه پانزده-بیست، اثر عارف مجیدی، دفتر معماری رسم خاک

خانه پانزده-بیست، اثر عارف مجیدی، دفتر معماری رسم خاک