دهکده‌ی خانوادگی خلیلی، دفتر معمارى سهراب رفعت صلاح الدّین کلا

دهکده‌ی خانوادگی خلیلی دفتر معمارى سهراب رفعت صلاح الدّین