پروژه ی مسکونی مهر‌آباد، اثر فرود ضرغام و شیوا ثناگو

پروژه ی مسکونی مهر‌آباد، اثر فرود ضرغام و شیوا ثناگو