حیاط معمار- حیات معمار، اثر سید حامد حسینی راوندی- شادی شادمان روز- سید عمادالدین میرعمادی، دفتر معماری سید حامد حسینی راوندی

حیاط معمار- حیات معمار، اثر سید حامد حسینی راوندی-