مرکز تحقیقات و توسعه‌ی سی.جِی طراحی از استودیو یزدانی سئول، کره‌ی جنوبی

مرکز تحقیقات و توسعه‌ی سی.جِی طراحی از استودیو یزدانی