مدرسه کپری روستای چاه‌سادات هناران اثر مهندسان مشاور عمارت خورشید

مدرسه کپری روستای چاه‌سادات هناران